نقشه انفجاری

مکانیزم ضربه زن بکس بادی

بررسی مکانیزم های ضربه زن

در قسمت قبل سه مکانیزم ضربه زن را معرفی و توضیح دادیم.در این قسمت سه مکانیزم بعدی را که پین هًمر،تک ضربه زن و دوضربه زن هستند را معرفی و بررسی می نماییم.

۴- مکانیزم پین هَمر (Pin Hammer)

اتصال و هماهنگی خوب پین و چکش در این مکانیزم،باعث  بوجود آمـدن و تـولید ثبات قدرت و مقاومت در ضـــــربات و   گشتاور این سیستم می شود.این عملکرد (اتصال و همـاهنگی خوب پیـن و ضربه زن) بــاعث بوجود آمــــدن باور نـکردنی ضرباتی با گشتاوری بالا و لرزش کم در هنـــگام ضربه زدن  می شود.

۵- مکانیزم تک ضربه زن (One Hammer)

در این مکانیزم ضربات چکشک به شفت با چرخیدن کـــامل روتـــــــور انـجام مــــــــی شود.مـــــــکانیزمی مخصوص از “یــک چرخش،یــک ضربه” یعنی یک چرخش کــامل روتور باعث یک ضربه چکشک یا ضربه زن به شفت مـی شود.این عمل “یک چرخش،یک ضربه” ضربه زن  را قادر می سازد که با سرعت بالا و عمل کرد پایدار ضربه بزند.

۶- مکانیزم دو ضربه زن (Two Hammer)

تصادف ناگهانی چکش با شفت در هنگامی که روتور در حال چـــرخیدن می بـــــاشد.یــــک مکـــــانیـــــزم مخصــــوص از “یــک چرخش،دو ضــربه” یــــعنی یک چرخش کامل روتور مـــوجب دو ضربه چکشک یا ضــــربه زن به شفت می شود. این عمل “یک چرخش،دو ضربه” قادرمی سازد ضربه زنـی  با سرعت زیاد و عمل کرد بالا صورت بگیرد.

tin hammer 300x195 - مکانیزم ضربه زن بکس بادی

one hammer 285x300 - مکانیزم ضربه زن بکس بادی

two hammer 287x300 - مکانیزم ضربه زن بکس بادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *