شیلنگ باد فنری

توضیحات

شیلنگ باد کمپرسور

شلنگ باد فنری وسیله برای رساندن هوای فشرده درون کمپرسور به ابزار بادی می باشد.

انتخاب شیلنگ باد باید با توجه به DB مصرف ابزار مورد استفاده قرار بگیرد. برای استفاده

صحیح از ابزار آلات بادی ضخامت و قطر شیلنگ حتما می بایست متناسب با ابزار مورد نظر قرار گیرد.

شیلنگ های باد دارای تنوع مدل، رنگ و طرح می باشند. این شیلنگ ها در سایز ها و

اندازه های مختلف تولید می گردند. اندازه طولی شیلنگ باد  به دلیل افت فشار باد نباید کمتر از ۱۰ متر

و بیشتر از ۱۵ متر باشد. اگر غیر از این باشد ابزار مصرفی افت شدید قدرت پیدا میکند.