کوپلینگ باد مادگی QPT-40SM

توضیحات

کوپلینگ باد مادگی QPT-40SM

کوپلینگ باد مادگی QPT-40SM

کوپلینگ باد جهت انتقال هوای فشرده به ابزار آلات بادی مربوطه استفاده می گردد

کوپلینگ وسیله ای برای محور کردن موتور و شفت پمپ می باشد کوپلینگ ها در حقیقت برای

موتورهای سانتری فیوژ پمپ های سانتری فیوژ (پمپ کلوز pomp close) که شفت و موتور به صورت

کسری قرار دارد توسط کوپلینگ متصل می باشد کوپلینگ ها حرکت دورانی موتور را به شفت

پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شفت و پروانه می شود، قبل اتصال کوپلینگ شفت پمپ و

موتور را باید از هم محور بودن این دو اطمینان حاصل کرد.

کوپلینگ مادگی جهت انتقال هوای فشرده به ابزار آلات بادی مربوطه استفاده می گردد.