فشار شکن بادی RPT-014

توضیحات

فشار شکن باد

فشار شکن باد

فشار شکن پشت دستگاه جیسون PRT-014 جهت کم کردن فشار باد ورودی از کمپرسور به

ابزار بادی برای جلوگیری از بریده شدن پیچ یا مهره مورد استفاده قرار می گیرد.

هوای فشرده خروجی از دستگاه کمپرسور قبل از ورود به ابزار بادی باید دارای فشار معینی باشد.

تنظیم حجم ورودی این هوای فشرده بر عهده فشار شکن است که فشار وارد شده را به مقدار مطلوب

کاهش داده که از فشار بیش از حد بسته شدن پیچ بر روی قطعات پلاستیکی جلوگیری می کند.

ابزارهای بادی با فشار هوای PSI90 بالاترین راندمان را خواهند داشت.