بکس بادی چپقی اطلس کوپکو LTV

توضیحات

بکس بادی

بکس بادی چپقی اطلس کوپکو LTV

بکس های چپقی سرکج اطلس کوپکو

بکس بادی چپقی شات آف کنترل سوئدی  اطلس کوپکو (ATLAS COPCO)  مدل LTV29-2 R30-10 برای خط مونتاژ و تولید مورد استفاده قرار

می گیرد.