پیچ گوشتی بادی

پیچ گوشتی های بادی مستقیم آمریکایی آرو

ARO SCREWDRIVER