پیچ گوشتی بادی

پیچ گوشتی های بادی شاتاف کنترل آمریکایی آرو

ARO SHUT OFF CONTROL SCREWDRIVER

پیچ گوشتی شات آف در خطوط تولیدی برای سفت کردن پیچ هـا با یک قدرت و توان مخصوص استفاده می شود و عموماً در خطوط تولید و مونتاژ مصرف بسیار دارد