پیچ گوشتی بادی

پیچ گوشتی های بادی هفتیری آمریکایی آرو

ARO SCREWDRIVER