پیچ گوشتی بادی

پیچ گوشتی های هفتیری بادی آمریکایی آرو

ARO SCREWDRIVER