پیچ گوشتی بادی ترکمتردار

پیچ گوشتی های بادی مستقیم آمریکایی آرو

ARO SCREWDRIVER