پیچ گوشتی بادی آرو

پیچ گوشتی های بادی هفتیری آمریکایی آرو

ARO SCREWDRIVER