روغن زن ابزار بادی

روغن زن GAS-11A وسیله ایست که به راحتی به ورودی باد دستگاه وصل می شود و بطور منطم ابزار را روغنکاری می کند.جهت خطوط بادی که فاقد واحد مراقبت می باشد استفاده می گردد.