بکس بادی اطلس

بکس های بادی شاتاف کنترل اطلس کوپکو EP ATLAS COPCO

پیچ گوشتی شات آف در خطوط تولیدی برای سفت کردن پیچ هـا با یک قدرت و توان مخصوص استفاده می شود و عموماً در خطوط تولید و مونتاژ مصرف بسیار دارد