مکانیزم بکس بادی

بررسی مکانیزم های ضربه زن در بحث قبل در مورد انواع بکس ومعرفی مکانیزم های ضربه زن پرداختیم،در این قسمت […]

معرفی بکس بادی

معرفی بکس های بادی،شناخت ضربه زن یا چکش بکس،انتحاب ابزار بر حسب نیاز بکس های بادی در اشکال ،مدل و […]

انواع نوک پیچ گوشتی

انواع مختلف نوک پیچ گوشتی بادی (Bit) در قسمت قبل چند نوع پیچ معرفی شد که در صنعت ایران بیشتر […]

ترکمتر

ترکمتر چیست و انواع آن

ترکمتر چیست؟ ترکمتر یا گشتاور سنج به هرگونه نیرو یا مجموعه نیروهایی گفته می شود که به هر وسیله ای […]